Opiekunowie:
Shira Meyer Carbonara
Judy A. Meyer


Prefekci:
-
-
Opiekunowie:
Jezz Morgan-Lefevre
Vinnice T. Lecter


Prefekci:
-
-
0
0
0
0
Opiekunowie:
Odessa A. McConaughey
Luitta Rythel


Prefekci:
-
-
Opiekunowie:
Juliet Perez
Alexis A. Zireael


Prefekci:
-
-
RANKING DRAGOTóW [Wejdź]:
Uczniowie:
Milky Star-Willows - 0 d.
Lorrrance Gabriel S. Carbonara - 0 d.
Nicolle Word - 0 d.

Nauczyciele:


W Salem jest 56 uczniów,
natomiast 1 osób czeka na przydział.
Prefekt Naczelny:
-
-

Aktualnie mamy magiczne wakacje.
W posiadaniu Pucharu Domów jest Slytherin.
Akcja Reklama
Czym jest Salem?
Czym są Dragoty?
Jak zdobyć Galeony?
Vademecum Klimatyczne
Oferta Edukacyjna
Pomoc Salema
Regulamin
Regulamin Discorda
System Gratyfikacji
Salem na Facebooku
Szkolny Poradnik
Stara Krypta
Zapisy

Kariera Nauczyciela

Rada Szkoły
Spis Nauczycieli
Spis Uczniów
[Więcej]
Opiekun Brygady:
Vinnice T. Lecter

Brygadzista Tygodnia:
-

Czym jest Brygada?
Ranking Brygady

Redaktor Naczelny:
Judy A. Meyer
Thomas W. Cane

Mail redakcji:
witchplease.gazetka@gmail.com

Archiwum
Najnowsze Wydanie
Ranking Redaktorów
Regulamin
Zapytaj Lockharta
TYTUŁY UCZNIOWSKIE
Absolwent Salem
Mistrz Domu
Mistrz Salem

PLEBISCYTY SZKOLNE
Najlepszy Nauczyciel
Złota Czarownica
Zygmuntówka

Zygmuntówka jest gr±, w której bior± udzia³ cztery osoby jednocze¶nie. Uczestnicy wybieraj± jeden z czterech eliksirów (Amortencjê, Eliksir Wielosokowy, Felix Felicis lub Veritaserum). W zale¿no¶ci od wyboru mikstury przez przeciwników zdobywaj± oni ró¿n± liczbê punktów. Wygrywa ta osoba, która zdobêdzie najwiêcej punktów w piêciu rundach.

PUNKTACJA

Amortencja
Eliksir Wielosokowy
Felix Felicis
Veritaserum
zdobyte punkty w starciu
+1 za Felix Felicis
+3 za Wielosokowy
+5 za Veritaserum
+1 za Veritaserum
+3 za Amortencjê
+5 za Felix Felixis
+1 za Wielosokowy
+3 za Veritaserum
+5 za Amortencjê
+1 za Amortencjê
+3 za Felix Felicis
+5 za Wielosokowy

Dodatkowo +2 punkty uzyska osoba, która pierwsza udzieli odpowiedzi w danej rundzie zgodnie z zasadami zamieszczonymi poni¿ej. Uczestnik mo¿e równie¿ zdobyæ +1 punkt je¶li osoba z jego grupy napisze eliksir przed START lub po STOP lub je¶li u¿yje niedozwolonej nazwy eliksiru.

PRZEBIEG

 1. Do starcia staje 4 zawodników.
 2. Sêdzia przed rozpoczêciem odliczania pyta uczestników o gotowo¶æ.
 3. Sêdzia po potwierdzeniu gotowo¶ci u¿ywa komendy !odlicz, a pomocnik sêdziego (bot) odlicza od 3 do 0, nastêpnie pisze komendê START. Dopiero po komendzie START od bota uczestnicy wysy³aj± swoje eliksiry.
 4. Na wys³anie eliksiru uczestnicy maj± 2 sekundy, po up³yniêciu tego czasu pomocnik (bot) pisze komendê STOP.
 5. Wszystkie odpowiedzi wys³ane przed START oraz po STOP nie s± brane pod uwagê. Nie ma te¿ mo¿liwo¶ci powtórzenia rundy. Je¶li uczestnik wyrazi³ gotowo¶æ, to musi braæ odpowiedzialno¶æ za zbyt szybk± lub zbyt woln± reakcjê.
 6. Uznawane nazwy eliksirów to: Amortencja, Felix Felicis, Eliksir Wielosokowy, Wielosokowy, Veritaserum. Sêdzia mo¿e uznaæ drobne literówki, nie uznaje natomiast skrótów eliksirów lub tylko pierwszych liter nazwy eliksiru.
 7. Starcie trwa do 5 rozegranych rund.
 8. W przypadku wytypowania przez dwie osoby tego samego eliksiru, oboje otrzymuj± 0 punktów za podany eliksir. Pozosta³e eliksiry punktowane s± wed³ug rozpiski powy¿ej.
 9. Punktacja za starcie og³aszana jest po zakoñczeniu ostatniej (tj. pi±tej) rundy lub w przypadku ograniczonego czasu sêdziego na koniec dnia.

ZASADY

 1. Zabawa rozgrywana jest najczê¶ciej w ramach turnieju trwaj±cego 3 dni.
 2. Do zabawy mo¿e zg³aszaæ siê ka¿dy uczeñ, nauczyciel lub pracownik zapisany do Szko³y Magii Salem.
 3. Przy zg³oszeniach uczestnicy musz± okre¶liæ terminy godzinowe, w których chc± rozegraæ swoje starcia. Od tego uzale¿niony jest podzia³ na grupy oraz uczestnictwo w Turnieju.
 4. Organizatorzy zastrzegaj± sobie prawo do odrzucenia zg³oszenia osoby, której dopasowanie terminów do wiêkszo¶ci zg³oszonych osób jest niemo¿liwe.
 5. W przypadku gdy uczestnik z danej grupy nie pojawi³ siê w wyznaczonym terminie, rozgrywane jest starcie pomiêdzy pozosta³± liczb± obecnych osób z grupy. Nieobecny uczestnik zostaje wyeliminowany i nie mo¿e nadrobiæ starcia.
 6. Po og³oszeniu grup oraz terminów rozgrywania staræ uczestnicy mog± prosiæ o zmianê terminu pod warunkiem, ¿e ka¿da osoba z grupy opowie siê za t± zmian±.
 7. Zabawa mo¿e byæ rozgrywana pomiêdzy dwoma lub trzema osobami, w takim przypadku z puli zostaje wyeliminowany jeden lub dwa eliksiry - w zale¿no¶ci od liczby nieobecnych osób.
 8. Zasady starcia zosta³y wyszczególnione w Przebiegu opisanym powy¿ej.
 9. Po zakoñczeniu 5 rund i wyst±pieniu remisu miêdzy dwoma graczami, starcie wygrywa osoba, która czê¶ciej wysy³a³a odpowiedzi jako pierwsza.
 10. Liczba osób, która przechodzi ze starcia do kolejnego etapu, uzale¿niona jest od liczby uczestników turnieju.
 11. Nieznajomo¶æ zasad oraz przebiegu nie zwalnia z ich przestrzegania.
 12. W sytuacjach, które nie s± wyja¶nione w Przebiegu lub w Zasadach zabawy, ostateczny g³os nale¿y do organizatora Zygmuntówki.


Nie masz jeszcze konta? Możesz się zapisać!
Czarodziejów na stronie: 0
Mugoli na stronie: 4
Zapisy na obecny rok szkolny są zamknięte! Odtąd napływające zgłoszenia będą rozpatrywane na kolejny, XXVIII rok szkolny!

Dziś nie ma zajęć.

PLAN NA CA£Y TYDZIEŃ

Zastępstwa:

Brak zastępstw.
Opiekun Stażystów:
Alandaill P. Moonstone

-
-

System Standardowy
System Wakacyjny
Ain Eingarp
Bitwa z Trollem
Błędny Rycerz
Błyskawica
Galcożercy
Godzina Czarów
Kocioł Wiedźm
Król Potter
Księżycowe Widziadła
Labirynt Prób
Na Tropie Kota Salema
Opowieści spod muchomora
Postaw na wiedzę!
Ranking Dragotów
Sabat Czarownic
Salemopoly
Salemowe Bingo
Sieć Fiuu
Siedem Wyzwań
Super Percy
Tiara Przydziału
Wyścigi Skrzydlatych Koni
Wyzwania Rona Weasleya
Złodzieje z Nokturnu
Zygmuntówka

Atak Niuchaczy
aktualny lider

O Zabawie
Ranking Niuchaczy

Mora
Zasady
Przebieg Pojedynku

Niuchacz Pyta
aktualny lider

O Zabawie
Ranking Niuchacza

Pączki Kowalskiego
aktualny lider

O Zabawie
Ranking Pączków

Pogoń za Błyskotkami
aktualny lider

O Zabawie
Ranking Błyskotek

Wyjec
Zasady
Mistrzowie Wyjca

Theme by Reny Boursier
© 2018 Salem. Wszelkie prawa zastrzeone.
 
powered by jPORTAL 2 & UserPatch