Opiekunowie:
Shira Meyer Carbonara
Judy A. Meyer


Prefekci:
-
-
Opiekunowie:
Jezz Morgan-Lefevre
Vinnice T. Lecter


Prefekci:
-
-
0
0
0
0
Opiekunowie:
Odessa A. McConaughey
Luitta Rythel


Prefekci:
-
-
Opiekunowie:
Juliet Perez
Alexis A. Zireael


Prefekci:
-
-
RANKING DRAGOTóW [Wejdź]:
Uczniowie:
Milky Star-Willows - 0 d.
Lorrrance Gabriel S. Carbonara - 0 d.
Nicolle Word - 0 d.

Nauczyciele:


W Salem jest 56 uczniów,
natomiast 1 osób czeka na przydział.
Prefekt Naczelny:
-
-

Aktualnie mamy magiczne wakacje.
W posiadaniu Pucharu Domów jest Slytherin.
Akcja Reklama
Czym jest Salem?
Czym są Dragoty?
Jak zdobyć Galeony?
Vademecum Klimatyczne
Oferta Edukacyjna
Pomoc Salema
Regulamin
Regulamin Discorda
System Gratyfikacji
Salem na Facebooku
Szkolny Poradnik
Stara Krypta
Zapisy

Kariera Nauczyciela

Rada Szkoły
Spis Nauczycieli
Spis Uczniów
[Więcej]
Opiekun Brygady:
Vinnice T. Lecter

Brygadzista Tygodnia:
-

Czym jest Brygada?
Ranking Brygady

Redaktor Naczelny:
Judy A. Meyer
Thomas W. Cane

Mail redakcji:
witchplease.gazetka@gmail.com

Archiwum
Najnowsze Wydanie
Ranking Redaktorów
Regulamin
Zapytaj Lockharta
TYTUŁY UCZNIOWSKIE
Absolwent Salem
Mistrz Domu
Mistrz Salem

PLEBISCYTY SZKOLNE
Najlepszy Nauczyciel
Złota Czarownica
B³yskawica

Nie jeste¶ nimbusem w nauce? Nic nie szkodzi.
Mo¿esz zmie¶æ wszystkich w nowej grze B³yskawica,
i jak kometa zdobywaæ punkty dla swojego domu!

O ZABAWIE
B³yskawica jest zabaw±, która polega przede wszystkim na spostrzegawczo¶ci, szybkich palcach i dobrym refleksie. Je¶li masz do¶æ zabaw, w których musisz wykazywaæ siê wiedz±, no có¿, B³yskawica jest idealna dla Ciebie. Pamiêtaj jednak, ¿e warto znaæ zasady gry przed przyst±pieniem do niej!


PRZEBIEG GRY
Jedna rozgrywka sk³ada siê z trzech rund, ka¿da runda sk³ada siê z trzech podrund. Miêdzy rundami jest krótka przerwa, natomiast podrundy rozgrywane w ramach jednej rundy nastêpuj± zaraz po sobie bez przerwy oraz mo¿liwo¶ci zatrzymania gry.

Runda Pierwsza - Miot³a
 1. Runda zaczyna siê od wypowiedzi prowadz±cego, w którym ukryta jest NAZWA MIOT£Y, jak± uczestnicy bêd± musieli wykorzystaæ w tej rundzie.
 2. Prowadz±cy zaczyna odliczaæ od 3 do 0.
 3. Uczestnicy musz± napisaæ komendê w trakcie odliczania dok³adnie miêdzy 1 a 0. Je¶li siê zmieszcz±, zyskuj± 5 punktów do rankingu gry B³yskawica.
 4. Komenda jak± musz± wykorzystaæ to [Wsiada na NAZWA MIOT£Y].
 5. Po zakoñczeniu odliczania pojawia siê kolejna wypowied¼ prowadz±cego, z inn± NAZW¡ MIOT£Y. Pozosta³e zasady s± takie same dla tej podrundy (i kolejnej). Ró¿nica to czas w odliczaniu, bot odlicza szybciej.
Runda Druga - Kombinacja
 1. Runda zaczyna siê od wypowiedzi prowadz±cego, w którym ukryta jest NAZWA KOMBINACJI lub NAZWA FORMACJI, stosowanej w Quidditchu, jak± w tej rundzie uczestnicy bêd± musieli wykorzystaæ.
 2. Bot zaczyna odliczaæ od 3 do 0.
 3. Uczestnicy musz± napisaæ komendê w trakcie odliczania miêdzy 3 a 0. Je¶li siê zmieszcz±, zyskuj± 5 punktów do rankingu gry B³yskawica.
 4. Komenda jak± musz± wykorzystaæ to [Stosuje NAZWA KOMBINACJI lub NAZWA FORMACJI].
 5. Po zakoñczeniu odliczania pojawia siê kolejna wypowied¼ prowadz±cego, z inn± NAZW¡ KOMBINACJI lub NAZW¡ FORMACJI. Pozosta³e zasady s± takie same dla tej podrundy (i kolejnej). Ró¿nica to czas w odliczaniu, bot odlicza szybciej.
Runda Trzecia - Zawodnik
 1. Runda zaczyna siê od wypowiedzi prowadz±cego, w którym ukryta jest NAZWA ZAWODNIKA, jak± uczestnicy bêd± musieli wykorzystaæ w tej rundzie.
 2. Bot zaczyna odliczaæ od 3 do 0.
 3. Uczestnicy musz± napisaæ komendê w trakcie odliczania dok³adnie po 0. Pierwsze piêæ osób, które napiszê poprawn± komendê zyskuje 5 punktów do rankingu gry B³yskawica.
 4. Komenda jak± musz± wykorzystaæ to [Wyprzedza NAZWA ZAWODNIKA].
 5. Po zakoñczeniu odliczania pojawia siê kolejna wypowied¼ prowadz±cego, z inn± NAZW¡ ZAWODNIKA. Pozosta³e zasady s± takie same dla tej podrundy (i kolejnej). Ró¿nica to czas w odliczaniu, bot odlicza szybciej.


ZASADY
 1. Zabawa sk³ada siê z trzech g³ównych rund - Miot³a, Kombinacja oraz Zawodnik.
 2. Ka¿da g³ówna runda sk³ada siê z trzech podrund, które ró¿ni± siê szybko¶ci± odliczania oraz nazw± wymagan± do u¿ycia w komendzie.
 3. Literówka lub b³êdnie zapisana nazwa czy te¿ komenda (w zale¿no¶ci od wielko¶ci pope³nionego b³êdu) mog± byæ podstaw± do nieprzyznania punktów, wyj±tek stanowi runda druga - Kombinacja. W tej rundzie ka¿da najdrobniejsza literówka skutkuje nieprzyznaniem punktów.
 4. Miêdzy g³ównymi rundami jest krótka przerwa, która trwa maksymalnie 5 minut. Miêdzy podrundami w ramach jednej g³ównej rundy nie ma przerw, a tym samym nie ma mo¿liwo¶ci zatrzymania zabawy lub zg³aszania prowadz±cemu, ¿e nie mo¿ecie teraz odpowiadaæ. W takim wypadkach to wasza strata.
 5. Punkty podawane s± po zakoñczeniu ca³ej zabawy lub w ramach podsumowania na stronie szko³y w newsie.
 6. Ka¿dy problem, który nie zosta³ wyja¶niony w przebiegu lub zasadach zabawy, a wyst±pi podczas prowadzenia gry jest rozwi±zywany przez Organizatora zabawy i to do niego nale¿y ostateczny g³os.


Nie masz jeszcze konta? Możesz się zapisać!
Czarodziejów na stronie: 0
Mugoli na stronie: 2
Zapisy na obecny rok szkolny są zamknięte! Odtąd napływające zgłoszenia będą rozpatrywane na kolejny, XXVIII rok szkolny!

Dziś nie ma zajęć.

PLAN NA CA£Y TYDZIEŃ

Zastępstwa:

Brak zastępstw.
Opiekun Stażystów:
Alandaill P. Moonstone

-
-

System Standardowy
System Wakacyjny
Ain Eingarp
Bitwa z Trollem
Błędny Rycerz
Błyskawica
Galcożercy
Godzina Czarów
Kocioł Wiedźm
Król Potter
Księżycowe Widziadła
Labirynt Prób
Na Tropie Kota Salema
Opowieści spod muchomora
Postaw na wiedzę!
Ranking Dragotów
Sabat Czarownic
Salemopoly
Salemowe Bingo
Sieć Fiuu
Siedem Wyzwań
Super Percy
Tiara Przydziału
Wyścigi Skrzydlatych Koni
Wyzwania Rona Weasleya
Złodzieje z Nokturnu
Zygmuntówka

Atak Niuchaczy
aktualny lider

O Zabawie
Ranking Niuchaczy

Mora
Zasady
Przebieg Pojedynku

Niuchacz Pyta
aktualny lider

O Zabawie
Ranking Niuchacza

Pączki Kowalskiego
aktualny lider

O Zabawie
Ranking Pączków

Pogoń za Błyskotkami
aktualny lider

O Zabawie
Ranking Błyskotek

Wyjec
Zasady
Mistrzowie Wyjca

Theme by Reny Boursier
© 2018 Salem. Wszelkie prawa zastrzeone.
 
powered by jPORTAL 2 & UserPatch