Opiekunowie:
Shira Meyer Carbonara
Judy A. Meyer


Prefekci:
-
-
Opiekunowie:
Jezz Morgan-Lefevre
Vinnice T. Lecter


Prefekci:
-
-
0
0
0
0
Opiekunowie:
Odessa A. McConaughey
Luitta Rythel


Prefekci:
-
-
Opiekunowie:
Juliet Perez
Alexis A. Zireael


Prefekci:
-
-
RANKING DRAGOTóW [Wejdź]:
Uczniowie:
Milky Star-Willows - 0 d.
Lorrrance Gabriel S. Carbonara - 0 d.
Nicolle Word - 0 d.

Nauczyciele:


W Salem jest 56 uczniów,
natomiast 1 osób czeka na przydział.
Prefekt Naczelny:
-
-

Aktualnie mamy magiczne wakacje.
W posiadaniu Pucharu Domów jest Slytherin.
Akcja Reklama
Czym jest Salem?
Czym są Dragoty?
Jak zdobyć Galeony?
Vademecum Klimatyczne
Oferta Edukacyjna
Pomoc Salema
Regulamin
Regulamin Discorda
System Gratyfikacji
Salem na Facebooku
Szkolny Poradnik
Stara Krypta
Zapisy

Kariera Nauczyciela

Rada Szkoły
Spis Nauczycieli
Spis Uczniów
[Więcej]
Opiekun Brygady:
Vinnice T. Lecter

Brygadzista Tygodnia:
-

Czym jest Brygada?
Ranking Brygady

Redaktor Naczelny:
Judy A. Meyer
Thomas W. Cane

Mail redakcji:
witchplease.gazetka@gmail.com

Archiwum
Najnowsze Wydanie
Ranking Redaktorów
Regulamin
Zapytaj Lockharta
TYTUŁY UCZNIOWSKIE
Absolwent Salem
Mistrz Domu
Mistrz Salem

PLEBISCYTY SZKOLNE
Najlepszy Nauczyciel
Złota Czarownica
Bitwa z Trollem
Bitwa z Trollem jest zabaw± dru¿ynow±, która polega na rozwi±zaniu poprawnie wszystkich zadañ jakie troll przygotowa³ dla dru¿yny w wyznaczonym przez niego czasie, dru¿yna która zrobi to najszybciej wygrywa bitwê z Trollem.
Podczas bitwy Troll przechowuje jeden z³oty klucz (na dru¿ynê), który pozwala graczowi na indywidualne starcie z Trollem, aby zdobyæ klucz uczestnik bitwy musi wypowiedzieæ "s³owo klucz", na które zareaguje Troll. S³owo klucz jest zwi±zane z odpowiedziami do zadañ i je¶li padnie w trakcie wypowiedzi jednego z uczniów, tak ten uczeñ zyskuje z³oty klucz.

Przebieg Zabawy
- Wszyscy uczestnicy spotykaj± siê w Pokoju G³ównym, w którym poznaj± liczbê zadañ do rozwi±zania podczas bitwy oraz czas jaki dru¿yny maj± na rozwi±zanie.
- Z Pokoju G³ównego uczestnicy przechodz± do swoich pokoi dru¿ynowych. Na gotowo¶æ zawodników organizator wpuszcza Trolla do pokoi dru¿ynowych. Od tego momentu liczony jest czas.
- Troll po wej¶ciu do pomieszczenia przedstawia listê wszystkich zadañ do wykonania przez dru¿ynê. Ka¿da dru¿yna ma inny zestaw zadañ, zadania s± jednak o podobnym poziomie trudno¶ci oraz tematyce. Tym samym ka¿dy Troll (ka¿da dru¿yna) ma inne "s³owo klucz".
- W pokoju dru¿ynowym uczestnicy mog± naradzaæ siê, rozmawiaæ ze sob± ale i wykonywaæ oficjalnie zadania Trolla. W ka¿dej z tych wypowiedzi je¶li padnie "s³owo klucz", uczestnik mo¿e zyskaæ z³oty klucz.
- Dru¿yna mo¿e podzieliæ zadania na konkretne osoby aby szybciej je rozwi±zaæ, mo¿e te¿ wyznaczyæ jedn± osobê, która bêdzie podawa³a oficjalne rozwi±zania zadañ. Strategia jest dowolna, o ile jest zgodna z zasadami zabawy.
- Zadania aby zosta³y zaliczone powinny byæ poprzedzone zwrotem "Zadanie X:" gdzie X oznacza numer zadania. Ka¿da wypowied¼ osoby odpowiadaj±cej, nawet je¶li jest kontynuacj± poprzedniej wypowiedzi powinna zawieraæ zwrot z numerem zadania.
- Po wykonaniu wszystkich zadañ, przynajmniej 50% uczestników musi wypowiedzieæ "KONIEC BITWY". Je¶li tak siê stanie, oficjalnie bitwa zostaje zakoñczona, dru¿yny nie mog± poprawiaæ swoich odpowiedzi, nie mog± dopowiadaæ ani zmieniaæ tego co ju¿ zosta³o powiedziane.
- W momencie zakoñczenia bitwy dru¿ynowej, uczestnik który posiada z³oty klucz jest proszony o wej¶cie do specjalnego pokoju, w którym czeka na niego Troll. Przebieg jest podobny jak poprzednio, uczestnik otrzymuje listê zadañ (krótsz±) oraz czas na ich rozwi±zanie. W momencie kiedy zakoñczy rozwi±zywanie zadañ musi wypowiedzieæ "KONIEC BITWY".
- Bitwê z Trollem wygrywa dru¿yna, która najszybciej rozwi±¿e wszystkie zadania poprawnie.

Zasady Zabawy
- Uczestnicy mog± przebywaæ tylko w swoich pokojach, nie mog± wchodziæ do pomieszczeñ innej dru¿yny, w takim wypadku osoba taka zostaje zdyskwalifikowana z zabawy.
- Uczestnicy nie mog± wspó³pracowaæ z innymi dru¿ynami, ka¿da informacja lub przejaw "¶ci±gania" mo¿e doprowadziæ do zdyskwalifikowania obu dru¿yn.
- Po pojawieniu siê trolla i listy zadañ liczony jest czas. Czasu nie mo¿na "wyd³u¿aæ", nie ma przerw czy "stopów".
- S³owo klucz musi pa¶æ w sposób naturalny, w uzasadnionej wypowiedzi uczestnika (np. w trakcie narady nad rozwi±zaniem zadania lub jako czê¶æ odpowiedzi na pytanie). Je¶li jaki¶ uczestnik spamuje ró¿nymi s³owami aby odnale¼æ s³owo klucz (na g³ównym czy na priv u bota) taka osoba zostaje zdyskwalifikowana, a dru¿yna traci szanse na udzia³ uczestnika w starciu indywidualnym. Je¶li osoba robi to w sposób nagany mo¿e równie¿ zostaæ zdyskwalifikowana na sta³e, tj. je¶li w roku szkolnym bêd± organizowane kolejne Bitwy z Trollem, osoba ta nie bêdzie mog³a braæ udzia³u w zabawie.
- Po pojawieniu siê listy zadañ uczestnicy mog± podzieliæ siê zadaniami miêdzy sob±, mog± siê naradzaæ nad ich rozwi±zaniami, mog± dyskutowaæ miêdzy sob±. Jednak aby odpowied¼ zosta³a zaliczona przed ka¿d± wypowiedzi± nale¿y podaæ zwrot "Zadanie X:", gdzie X oznacza numer zadania. Ka¿da wypowied¼ musi zawieraæ taki zwrot, je¶li tak nie jest nie bêd± one liczone jako rozwi±zanie zadania.
- Odpowiedzi mo¿na poprawiaæ ile razy siê chce, bêdzie zaliczana jedynie poprawna odpowied¼. To znaczy, ¿e je¶li np. pad³o kilkana¶cie oficjalnych odpowiedzi na jedno zadanie, to pod uwagê brana jest jedynie ta, która jest poprawna.
- O poprawno¶ci rozwi±zania zadañ uczestnicy dowiaduj± siê dopiero po zakoñczeniu bitwy. W trakcie jej trwania dru¿yny nie wiedz± czy odpowied¼, której udzielili jest poprawna, ani troll ani organizator nie podaje takich informacji w trakcie trwania zabawy.
- Je¶li uczestnicy skoñczyli rozwi±zywanie zadañ przed czasem, 50% zgromadzonych osób w dru¿ynie musi napisaæ "KONIEC BITWY" aby oficjalnie zakoñczyæ starcie. W przeciwnym razie koniec bitwy bêdzie jednoznaczny z up³ywem wymaganego czasu.Nie masz jeszcze konta? Możesz się zapisać!
Czarodziejów na stronie: 0
Mugoli na stronie: 5
Zapisy na obecny rok szkolny są zamknięte! Odtąd napływające zgłoszenia będą rozpatrywane na kolejny, XXVIII rok szkolny!

Dziś nie ma zajęć.

PLAN NA CA£Y TYDZIEŃ

Zastępstwa:

Brak zastępstw.
Opiekun Stażystów:
Alandaill P. Moonstone

-
-

System Standardowy
System Wakacyjny
Ain Eingarp
Bitwa z Trollem
Błędny Rycerz
Błyskawica
Galcożercy
Godzina Czarów
Kocioł Wiedźm
Król Potter
Księżycowe Widziadła
Labirynt Prób
Na Tropie Kota Salema
Opowieści spod muchomora
Postaw na wiedzę!
Ranking Dragotów
Sabat Czarownic
Salemopoly
Salemowe Bingo
Sieć Fiuu
Siedem Wyzwań
Super Percy
Tiara Przydziału
Wyścigi Skrzydlatych Koni
Wyzwania Rona Weasleya
Złodzieje z Nokturnu
Zygmuntówka

Atak Niuchaczy
aktualny lider

O Zabawie
Ranking Niuchaczy

Mora
Zasady
Przebieg Pojedynku

Niuchacz Pyta
aktualny lider

O Zabawie
Ranking Niuchacza

Pączki Kowalskiego
aktualny lider

O Zabawie
Ranking Pączków

Pogoń za Błyskotkami
aktualny lider

O Zabawie
Ranking Błyskotek

Wyjec
Zasady
Mistrzowie Wyjca

Theme by Reny Boursier
© 2018 Salem. Wszelkie prawa zastrzeone.
 
powered by jPORTAL 2 & UserPatch