Opiekunowie:
Shira Meyer Carbonara
Judy A. Meyer


Prefekci:
-
-
Opiekunowie:
Jezz Morgan-Lefevre
Vinnice T. Lecter


Prefekci:
-
-
0
0
0
0
Opiekunowie:
Odessa A. McConaughey
Luitta Rythel


Prefekci:
-
-
Opiekunowie:
Juliet Perez
Alexis A. Zireael


Prefekci:
-
-
RANKING DRAGOTóW [Wejdź]:
Uczniowie:
Milky Star-Willows - 0 d.
Lorrrance Gabriel S. Carbonara - 0 d.
Nicolle Word - 0 d.

Nauczyciele:


W Salem jest 56 uczniów,
natomiast 1 osób czeka na przydział.
Prefekt Naczelny:
-
-

Aktualnie mamy magiczne wakacje.
W posiadaniu Pucharu Domów jest Slytherin.
Akcja Reklama
Czym jest Salem?
Czym są Dragoty?
Jak zdobyć Galeony?
Vademecum Klimatyczne
Oferta Edukacyjna
Pomoc Salema
Regulamin
Regulamin Discorda
System Gratyfikacji
Salem na Facebooku
Szkolny Poradnik
Stara Krypta
Zapisy

Kariera Nauczyciela

Rada Szkoły
Spis Nauczycieli
Spis Uczniów
[Więcej]
Opiekun Brygady:
Vinnice T. Lecter

Brygadzista Tygodnia:
-

Czym jest Brygada?
Ranking Brygady

Redaktor Naczelny:
Judy A. Meyer
Thomas W. Cane

Mail redakcji:
witchplease.gazetka@gmail.com

Archiwum
Najnowsze Wydanie
Ranking Redaktorów
Regulamin
Zapytaj Lockharta
TYTUŁY UCZNIOWSKIE
Absolwent Salem
Mistrz Domu
Mistrz Salem

PLEBISCYTY SZKOLNE
Najlepszy Nauczyciel
Złota Czarownica
Labirynt Prób

O zabawie

Labirynt prób to zabawa pojawiaj±ca siê raz w roku szkolnym, odbywaj±ca siê na chacie w formie klimatycznej. Na uczniów, jak i nauczycieli, czeka szereg zadañ i zagadek, które nale¿y wykonaæ wspólnie, by móc przej¶æ dalej i zgarn±æ skarby, które czekaj± na uczestników na ostatnim szczeblu labiryntu. Tematem przewodnim zwykle s± przedmioty i kursy, które w danym roku s± nauczane! Ka¿da z dru¿yn rywalizuje ze sob±, by móc uzyskaæ pierwsze miejsce na podium jak i wieczn± s³awê.

Zasady
 • Zadaniem uczestników jest zdobycie 3 kluczy, które pojawiaj± siê podczas wykonywania poszczególnych zadañ i przej¶cie ca³ego labiryntu.
 • Grupy uczestnicz±ce w zabawie powstaj± poprzez pomieszanie domów. Sk³ad poszczególnych grup ustalany jest przed rozpoczêciem wydarzenia, w zale¿no¶ci od liczebno¶ci uczestników w poszczególnych domach. Profesorowie rywalizuj± jako jedna grupa.
 • Ka¿da z dru¿yn ma swój w³asny pokój, wiêc zabroniony jest kontakt miêdzydru¿ynowy (karany jest on dyskwalifikacj±).
 • W razie problemów wynikaj±cych z botem, w pó¼niejszym punktowaniu odliczane s± stracone minuty od umownego czasu przej¶cia przez labirynt dla danej dru¿yny.

Przebieg
 • Ka¿da z grup zostaje przekierowana do swojego pokoju, w którym czeka na ni± bot.
 • Na samym pocz±tku, dru¿yna musi wyznaczyæ kapitana, który w labiryncie ma ostatnie s³owo (znaczy to tylko tyle, i¿ to on koñczy ka¿de zadanie swoj± odpowiedz± b±d¼ klimatem, wraz z odpowiedni± komend±, podan± przez bota w tre¶ci zadania).
 • Nie ma odgórnie ustalonego czasu na wykonanie zadañ, ka¿da dru¿yna mo¿e je wykonywaæ tyle czasu, ile tylko potrzebuje (warto jednak pamiêtaæ, ¿e to nadal rywalizacja - im wiêksza wspó³praca, tym produktywno¶æ i wydajno¶æ dru¿yny mog± byæ lepsze).
 • Nie mo¿na prowadz±cym zadawaæ ¿adnych pytañ w trakcie (wyj±tek przedstawiony w Bonusach).
 • klucze, zdobywane w trakcie zmagañ, ostatecznie powinny byæ wykorzystane przez kapitana do otwarcia przej¶cia, które ma przekierowaæ dru¿ynê na dziedziniec.
 • W momencie, gdy grupa bêdzie chcia³a siê poddaæ z przeró¿nych przyczyn, kapitan unosi ró¿d¿kê i wysy³a z niej czerwone iskry b±d¼ ¶wiat³o w niebo (po tym fakcie, dru¿yna nie mo¿e siê ju¿ wycofaæ i uzyskuje punkty tylko za etapy, które wykona³a, bez dodatkowego bonusu ze skrzyni, automatycznie równie¿, traci szansê na wygran±).

Bonusy
 • Karta Salem, nie jeste¶ sam - w przypadku problemów z danym zadaniem, dru¿yna mo¿e poprosiæ o jednorazow± podpowied¼ od prowadz±cego Labirynt, która ma za zadanie pomóc uczestnikom w doj¶ciu do rozwi±zania.
 • Skrzynia skarbów - jest to nic innego, jak bonus, który grupa mo¿e otrzymaæ bota poprzez losowanie odpowiedni± komend±, jako dodatkow± nagrodê za przej¶cie labiryntu (Wa¿ne! Losowanie odbywa siê tylko i wy³±cznie jednorazowo i prawo do niego ma jedynie kapitan).


Nie masz jeszcze konta? Możesz się zapisać!
Czarodziejów na stronie: 0
Mugoli na stronie: 5
Zapisy na obecny rok szkolny są zamknięte! Odtąd napływające zgłoszenia będą rozpatrywane na kolejny, XXVIII rok szkolny!

Dziś nie ma zajęć.

PLAN NA CA£Y TYDZIEŃ

Zastępstwa:

Brak zastępstw.
Opiekun Stażystów:
Alandaill P. Moonstone

-
-

System Standardowy
System Wakacyjny
Ain Eingarp
Bitwa z Trollem
Błędny Rycerz
Błyskawica
Galcożercy
Godzina Czarów
Kocioł Wiedźm
Król Potter
Księżycowe Widziadła
Labirynt Prób
Na Tropie Kota Salema
Opowieści spod muchomora
Postaw na wiedzę!
Ranking Dragotów
Sabat Czarownic
Salemopoly
Salemowe Bingo
Sieć Fiuu
Siedem Wyzwań
Super Percy
Tiara Przydziału
Wyścigi Skrzydlatych Koni
Wyzwania Rona Weasleya
Złodzieje z Nokturnu
Zygmuntówka

Atak Niuchaczy
aktualny lider

O Zabawie
Ranking Niuchaczy

Mora
Zasady
Przebieg Pojedynku

Niuchacz Pyta
aktualny lider

O Zabawie
Ranking Niuchacza

Pączki Kowalskiego
aktualny lider

O Zabawie
Ranking Pączków

Pogoń za Błyskotkami
aktualny lider

O Zabawie
Ranking Błyskotek

Wyjec
Zasady
Mistrzowie Wyjca

Theme by Reny Boursier
© 2018 Salem. Wszelkie prawa zastrzeone.
 
powered by jPORTAL 2 & UserPatch