Opiekunowie:
Shira Meyer Carbonara
Judy A. Meyer


Prefekci:
-
-
Opiekunowie:
Jezz Morgan-Lefevre
Vinnice T. Lecter


Prefekci:
-
-
0
0
0
0
Opiekunowie:
Odessa A. McConaughey
Luitta Rythel


Prefekci:
-
-
Opiekunowie:
Juliet Perez
Alexis A. Zireael


Prefekci:
-
-
RANKING DRAGOTóW [Wejdź]:
Uczniowie:
Milky Star-Willows - 0 d.
Lorrrance Gabriel S. Carbonara - 0 d.
Nicolle Word - 0 d.

Nauczyciele:


W Salem jest 56 uczniów,
natomiast 1 osób czeka na przydział.
Prefekt Naczelny:
-
-

Aktualnie mamy magiczne wakacje.
W posiadaniu Pucharu Domów jest Slytherin.
Akcja Reklama
Czym jest Salem?
Czym są Dragoty?
Jak zdobyć Galeony?
Vademecum Klimatyczne
Oferta Edukacyjna
Pomoc Salema
Regulamin
Regulamin Discorda
System Gratyfikacji
Salem na Facebooku
Szkolny Poradnik
Stara Krypta
Zapisy

Kariera Nauczyciela

Rada Szkoły
Spis Nauczycieli
Spis Uczniów
[Więcej]
Opiekun Brygady:
Vinnice T. Lecter

Brygadzista Tygodnia:
-

Czym jest Brygada?
Ranking Brygady

Redaktor Naczelny:
Judy A. Meyer
Thomas W. Cane

Mail redakcji:
witchplease.gazetka@gmail.com

Archiwum
Najnowsze Wydanie
Ranking Redaktorów
Regulamin
Zapytaj Lockharta
TYTUŁY UCZNIOWSKIE
Absolwent Salem
Mistrz Domu
Mistrz Salem

PLEBISCYTY SZKOLNE
Najlepszy Nauczyciel
Złota Czarownica
Postaw na wiedzê!
S±dzisz, ¿e jeste¶ wybitnym znawc± magicznych przedmiotów? ¯adnen egzamin nie jest w stanie Ciê zagi±æ? A mo¿e krêci Ciê adrenalina i niepewno¶æ, a przy tym doskonale pracuje Ci siê w zespole? W takim razie Postaw na wiedzê to idealna zabawa dla Ciebie! To gra autorstwa Nicodme Tanuki na podstawie pomys³u Wynonny Perez, w której wzi±æ udzia³ mo¿na tylko w zespole dwuosobowym, na start dostaje siê kupê galeonów i tylko od Was zale¿y, czy zdo³acie utrzymaæ je przy sobie...


ZASADY

 1. Do rozgrywki przystêpuj± 2 osoby (mog± byæ one z ró¿nych domów).
 2. Gracze maj± do dyspozycji na start 200 galeonów.
 3. Gra sk³ada siê z 10 pytañ (4 ³atwe, 4 ¶rednie i 2 trudne).
 4. W pytaniach ³atwych dostêpne s± 4 warianty odpowiedzi, w ¶rednich 3, a w trudnych 2.
 5. Ka¿de pytanie posiada tylko jedn± poprawn± odpowied¼.
 6. Na odpowied¼ jest 20 sekund (w tym wlicza siê czas na naradê, ewentualne podzielenie punktów oraz odpowied¼ na czacie g³ównym).
 7. Odpowied¼ na pytanie mo¿e udzieliæ jedna osoba, nie musi tego robiæ dwójka zawodników.
 8. Posiadan± ilo¶æ punktów mo¿na rozdzielaæ na kilka odpowiedzi, jednak zawsze jeden wariant musi pozostaæ nieobstawiony (w pytaniach ³atwych max 3, ¶rednich max 2, trudnych tylko 1).
 9. Punkty postawione na b³êdn± odpowied¼ przepadaj± bezpowrotnie.
 10. W przypadku podania wielu odpowiedzi bez podania odpowiadaj±cej im liczby obstawianych punktów w wyznaczonym czasie, zawodnicy nie przechodz± do kolejnej rundy.
 11. Gra koñczy siê w momencie odpowiedzenia na wszystkie pytania lub gdy uczestnikom zabraknie punktów.
 12. Galeony, które duet utrzyma w posiadaniu po poprawnej odpowiedzi na 10 pytanie, zostaj± przypisane obojgu uczestnikom.
 13. Komunikacja g³osowa na wszelkiego rodzaju komunikatorach miêdzy zawodnikami jest dozwolona, a nawet wskazana.

PRZEBIEG GRY

 1. Do gry przystêpuj± Harry Potter i Ron Weasley, maj±c na koncie 200 galeonów. Odpowiadaj± poprawnie na pierwsze z pytañ bez rozdzielania punktów i przechodz± do drugiego pytania, maj±c nadal 200 monet.
 2. Przy drugim pytaniu pojawi³y siê ma³e w±tpliwo¶ci, wiêc dziel± oni galeony. Na odpowied¼ A stawiaj± 80, na B - 20 i na D - 100 galeonów. Doprawn± odpowiedzi± jest odpowied¼ D, wiêc kontynuuj± zabawê z 100 galeonami.
 3. W pytaniach ¶rednich ponownie pojawi³y siê w±tpliwo¶ci, dlatego rozdzielaj± pieni±dze na B - 20 i C - 80 galeonów. Poprawn± odpowiedzi± jest B, wiêc pozostaje im do koñca gry 20 monet.
 4. Z takim wynikiem koñcz± grê odpowiadaj±c poprawnie na ostatnie pytanie, wiêc oboje dostaj± po 20 galeonów.

PUNKTACJA

 • Uczestnicy na start otrzymuj± 20 punktów za wziêcie udzia³u w rozgrywce.
 • Na koniec rozgrywki uczestnicy otrzymuj± pulê galeonów, która im pozosta³a, oraz tyle samo punktów (tj. w powy¿szym przyk³adzie Harry i Ron otrzymuj± po 20 punktów do rankingu domów oraz po 1 dragocie do rankingu dragotów).
 • Za ka¿d± odpowied¼ poni¿ej 15 sekund uczestnicy otrzymuj± dodatkowe 10 punktów, za¶ za odpowied¼ poni¿ej 10 sekund - 20 punktów.
 • Uczestnicy, którzy zakoñcz± rozgrywkê ze 200 galeonami na koncie, otrzymuj± bonus w postaci 50 punktów.


Nie masz jeszcze konta? Możesz się zapisać!
Czarodziejów na stronie: 0
Mugoli na stronie: 4
Zapisy na obecny rok szkolny są zamknięte! Odtąd napływające zgłoszenia będą rozpatrywane na kolejny, XXVIII rok szkolny!

Dziś nie ma zajęć.

PLAN NA CA£Y TYDZIEŃ

Zastępstwa:

Brak zastępstw.
Opiekun Stażystów:
Alandaill P. Moonstone

-
-

System Standardowy
System Wakacyjny
Ain Eingarp
Bitwa z Trollem
Błędny Rycerz
Błyskawica
Galcożercy
Godzina Czarów
Kocioł Wiedźm
Król Potter
Księżycowe Widziadła
Labirynt Prób
Na Tropie Kota Salema
Opowieści spod muchomora
Postaw na wiedzę!
Ranking Dragotów
Sabat Czarownic
Salemopoly
Salemowe Bingo
Sieć Fiuu
Siedem Wyzwań
Super Percy
Tiara Przydziału
Wyścigi Skrzydlatych Koni
Wyzwania Rona Weasleya
Złodzieje z Nokturnu
Zygmuntówka

Atak Niuchaczy
aktualny lider

O Zabawie
Ranking Niuchaczy

Mora
Zasady
Przebieg Pojedynku

Niuchacz Pyta
aktualny lider

O Zabawie
Ranking Niuchacza

Pączki Kowalskiego
aktualny lider

O Zabawie
Ranking Pączków

Pogoń za Błyskotkami
aktualny lider

O Zabawie
Ranking Błyskotek

Wyjec
Zasady
Mistrzowie Wyjca

Theme by Reny Boursier
© 2018 Salem. Wszelkie prawa zastrzeone.
 
powered by jPORTAL 2 & UserPatch